สำนักสงฆ์ป่าเฉลิมพระเกียรติวนาราม(วิเวกวนาราม)

ประวัติความเป็นมา
พระประธาน


ภาพรูปปั้น พระพุทธเจ้า ขณะบำเพ็ญทุกขกริยา


บรรยากาศต้นไม้ภายในวัด


พระอาจารย์นรากร ติกขวีโร(เจ้าอาวาส)


พระอาจารย์เมฆชัย อคฺคธมฺโม(พระอาจารย์กรรมฐาน)


งานปริวาส พ.ศ.๒๕๕๓
งานปริวาส พ.ศ.๒๕๕๔


งานปริวาส พ.ศ.๒๕๕๕